Giriş YapKayıt Ol

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Kayıt Ol

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) amacı, “www.turkiyemultiplskleroz.com” internet sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret eden veya kullanan kullanıcılar (bundan böyle “Kullanıcı(lar)” olarak anılacaktır) tarafından İnternet Sitesinin ziyaret edilmesi veya kullanımı aşamasında MS Çalışma Grubu (bundan böyle “MSÇG” olarak anılacaktır) ile paylaşılan, iletilen, aktarılan, temin edilen ve temin edilmesi muhtemel kişisel bilgilerin (ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi gibi) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren/girebilecek her türlü bilgi ve verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gizlilik ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla işlenmesine ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir. Hekim Kullanıcıların, İnternet Sitesine giriş yapabilmesi ve erişimini sağlamak amacıyla oluşturulacak kullanıcı adı ve parola/şifre gibi erişim araçlarının; güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin bilgisi ve kullanımından uzak tutulmasından tamamen hekim Kullanıcılar sorumludur. Hekim Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak MSÇG’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. MSÇG, işbu Politika hükümlerini, dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesinde yayımlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir, mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde iyileştirebilir ve/veya güncelleyebilir. Bu değişiklikler, iyileştirme ve/veya güncellemeler, İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve geçerlilik kazanmış sayılır. İnternet Sitesini kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Lütfen İnternet Sitesini kullanmadan ve giriş yapmadan önce Politikayı dikkatlice okuyun. İnternet Sitesinde üyelik formunu doldururken karşınıza çıkacak olan kutucuğu işaretlemeniz; işbu Politikayı ve bu Politikada belirtilen KVKK Bilgilendirme, Aydınlatma ve Onay metni hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ve Politikayı imzalayarak onaylamanız yerine geçmektedir ve bütün hususları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. MSÇG, İnternet Sitesinin kullanımı aşamasında paylaşılan, iletilen, aktarılan temin edilen ve temin edilmesi muhtemel kişisel bilgiler, (ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi gibi) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren/girebilecek her türlü bilgi ve verileri, KVKK’da tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumakta; aşağıdaki koşul ve kapsamda toplamakta, kullanmakta, korumakta, işlemekte, muhafaza etmekte, paylaşmakta, silmekte ve imha etmektedir. MSÇG, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsediği hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkelerini, KVKK madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki KVKK bilgilendirme, aydınlatma ve onay metnini Kullanıcıların dikkatine sunar. KVKK BİLGİLENDİRME, AYDINLATMA VE ONAY METNİ KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenmiş olan usul ve esaslar kapsamında; “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve amaçla bağlantılı, ölçülü ve ilgili mevzuatlar kapsamındaki sürelerle sınırlı olmak üzere şirketimizce kayıt edilecek, saklanacak, güncellenecek, yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, yazılı, sözlü, elektronik ortamda olabilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları MSÇG, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz, MSÇG olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve/veya hakların kullanılabilmesi; İnternet Sitesinin kullanılabilmesi ve mevcut hizmetlerin geliştirilebilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir. Tüm bunlar ile birlikte kişisel verileriniz, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması Kullanıcılara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kural olarak Kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Kullanıcının onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. MSÇG, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: * Varsa taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, * Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi, * Kullanıcıların haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması. Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilecektir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Kullanıcının, MSÇG’ye üçüncü şahıslara ait ve kişisel veri niteliğini haiz bilgiler aktarması durumunda; Kullanıcı ilgili gerçek kişiden veri alırken KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekleri yapmak, bu kişileri aydınlatmak ve verilerin işlenmesi ve aktarımı hususunda açık rızalarını almak/almış olmak zorundadır. Bununla ilgili olarak MSÇG’in kişisel veri sahibi gerçek kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile MSÇG’ye aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir: * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, * 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, * KVKK’nın 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Yöntemi Kişisel veri sahibi Kullanıcılar, yukarıda sayılan haklarını ve taleplerini MSÇG’ye bildirebilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı, KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla; * Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, * İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla, * Noter vasıtasıyla, * Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak belirtilen KEP adresine göndererek, kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir. Başvuru adresimiz: bilgi@turkiyemultiplskleroz.com dur. Başvuru talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. YÜKÜMLÜLÜKLER İnternet Sitesinin kullanılmasından doğan riskler Kullanıcıya aittir. İşbu İnternet Sitesi Multipl Skleroz hastalığı hakkında hastalara bilgi edindirmenin yanı sıra hekimlere son gelişmeler, aktiviteler ve bilgi paylaşımı konusunda yardımcı olmak amacıyla iyi niyetle kullanıma sunulmuş olup hastalar için açık olarak yayınlanan kısımda hastalık ile ilgili tanı, teşhis ya da tedavi içermemektedir. İnternet Sitesinde bulunan herhangi bir materyal, bilgi, özellik ya da tavsiyenin kullanımından doğan doğrudan ya da dolaylı olarak bu kullanımın doğal sonucu olan ya da tesadüfi olan zararlardan MSÇG sorumlu değildir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, İnternet Sitesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Kullanıcıların, İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcıların, Politika hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Gen doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. GİZLİLİK MSÇG, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bu Politikadaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir, işleyebilir, muhafaza edebilir. MSÇG, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Politikada aksi kararlaştırılmayan durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz, aktarmaz. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi kapsamında iletilen, aktarılan, paylaşılan herhangi bilgi, ileti ya da materyalin gizli ve mülkiyete tabi olmadığı kabul edilmektedir FİKRİ MÜLKİYET İnternet Sitesinde yer alabilecek kişi ya da yer resimleri MSÇG’in mülkiyetinde olup, sadece MÇG’in izni ile kullanılabilecektir. Fikri mülkiyete konu olabilecek hususların izinsiz kullanılması başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen yasalar olmak üzere ilgili yasaların ihlali olarak nitelendirilecektir. İnternet Sitesi kapsamında fikri mülkiyete konu olabilecek hususlar, MSÇG’in zımni olarak ya da fiili olarak gerçek ve tüzel kişilerin hak sahibi olmasına izin verdiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz. İnternet Sitesinde yer alabilecek fikri mülkiyete konu hakların, ticari markaların ve bunlara ait içeriğin kullanılması yasaktır. MSÇG, İnternet Sitesindeki materyalleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. DESTEKLENMEYEN HALLER Bu İnternet Sitesi, MSÇG’in kontrolü altında olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar ya da atıflar içerebilir. MSÇG, bu ilgili internet sitelerinin ya da bağlantı verilen internet sitelerindeki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir. ÇEREZLER İnternet Sitesi çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve İnternet Sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve İnternet Sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve İnternet Sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. BİZE ULAŞIN Bu Politika ya da kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya Politikamızı iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz bilgi@turkiyemultipleskleroz.com adresine elektronik posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Bu Politika en son 04.06.2020 tarihinde güncellenmiştir. Bize sunduğunuz verileri yönetmek için kullanabileceğiniz araçları sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
Sitemize üye olarak tüm site kullanım koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI ile ilgili metne ayrıca buradan ulaşabilirsiniz.